بیا بخندیم

زن باید ۲ تا خصلت باید داشته باشه

الف) نجیب باشه : یعنی با جیب آدم کاری نداشته باشه

ب) خانه دار باشه : یعنی از خودش خانه داشته باشه

:*:*:*:*:*:*:*:*:*:**:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

Read More