تمامی عکس های این پست و پست های دیگر طبق شئونات اسلامی و ارزش های جمهوری اسلامی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 CommentsClose Comments

194 Comments

 • رها
  Posted at 0Likes

  آوا جون چهارمیه که سلنا نیست…

  • آوا
   Posted at 0Likes

   سلام عزیزم
   چرا خودشه منم شک کردم ولی از سایت معتبر گرفتم.

 • negin
  Posted at 0Likes

  لام اوا جون گل مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی باحال بودن

  • آوا
   Posted at 0Likes

   سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااام نگین جونم
   خواهش می کنم عزیزم
   thankssssssssssssssssssssssssssss a lot

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´ ´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
  ´¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´¶
  ´¶´ ´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´ ´¶´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´ ´´¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ¶´ ´¶´´´´¶
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´ ¶¶¶¶¶¶´´´¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´ ´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶ ´´´´´¶´´´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´ ´´´´´´´´¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´¶
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´ ´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´ ´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶´´¶ ¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´ ¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶ ¶¶¶¶¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´ ´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´ ´´´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ سلام آواجون اگه بخوام عضوانجمن بشم بایدوبلاگ داشته باشم؟

  • آوا
   Posted at 0Likes

   سلام عزیزم
   نه شما یابد فقط ایمیل اشته باشی اگه هم ایمیل نداری ایمیل منو بنویس.
   شما برو توی قسمت تالار گفتگو بالای سایت اونجا که رفتی ورود رو بزن و ثبت نام کن.
   آموزش استفاده از انجمن هم توش هست.
   اگه سوالی داشتی در خدمتم.

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  خیلی سلنا گوگولیه نه؟ به نظرمن که اصلا بهش نمی خوره ۱۹سالش باشه .من که عاشق صداشم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
  ┊  ┊┊  ┊┊ ✿
  ┊  ┊┊ ✿✿
  ┊  ┊┊ 
  ┊  ✿✿  ــــــ★
  ــــــــ★
  ــــــــــــــ★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــ★★
  ــــــ★

  ــــــ★
  ــــــــ★
  ــــــــــــــ★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــ★★
  ــــــ★
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
  ┊  ┊┊  ┊┊ ✿
  ┊  ┊┊ ✿✿
  ┊  ┊┊ 
  ┊  ✿✿
  ┊اینم واسه تو آواجون

  • آوا
   Posted at 0Likes

   آره منم از صداش خیلی خوشم میاد.

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  ▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
  ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
  ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
  █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
  ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓خوب بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییید(به قول بگور)

  • آوا
   Posted at 0Likes

   مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عزیییییییییییییییییزم
   شما خیلی مهربونی.
   عالیییییییییییییییییییییییی بیده.

  • ghazal
   Posted at 0Likes

   che tori ino 2rost kardiii?

 • ستاره
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون عکسات واقعا عالللللللللللللللللللللللللیه
  ولی به نظر من سلنا قیافش با نمک ،خوشگل نیست
  اگه تونستی عکس از مایلی سایرس هم بذار
  ممنونت میشم

  • آوا
   Posted at 0Likes

   سلام ستاره جون
   مرسی عزیزم نظر لطفته.
   باشه حتما حتما.

 • ghazal
  Posted at 0Likes

  kheili khoshmel boood man az selna kheili khosham miyad albate ava jan chand vaght pish nime shaban azash 1 film gozasht kheili bahal boood didi?….

  • Posted at 0Likes

   سلام غزال جونم
   نه ندیدم
   حیف شد.

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  . . . . .*. . . . . . . ** *
  . . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
  . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
  . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
  . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
  . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . **
  . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
  . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
  . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
  . . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
  . . . . . . . . .*********. . . . . *
  . . . . . . . . . .******* . ***
  *******. . . . . . . . .**
  .*******. . . . . . . . *
  . ******. . . . . . . . * *
  . .***. . *. . . . . . .**
  . . . . . . .*. . . . . *
  . . . . .****.*. . . .*
  . . . *******. .*. .*
  . . .*******. . . *.
  . . .*****. . . . *
  . . .**. . . . . .
  . . .*. . . . . . **.*
  . . . . . . . . . **
  . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . *
  . . . . . . . . *♥شماهم خیلی مهربونیدآواجون

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست گلم
   چه شکلای خوشگلین.
   این شکلا رو از کجا می گیر ی؟

 • فروغ
  Posted at 0Likes

    ♥     ♥

     ♥

         ♥     ♥

         ♥          ♥

   ♥       ♥ آواجون قول می دم بعدا عضو بشم باشه دوست خوبم ♥

  • Posted at 0Likes

   سلام فروغ جونم
   مرسی عزیزم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی خوشحال می شم.

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  سلام آواجون این شکلارو از دوستای نتیم می گیرم البته بااجازه ی خودشون منم کلی خوشحال می شم اگه که توو سایت شما عضوبشم راستی سایته دیگه مگه نه ___________________——–
  _________________.-‘…..&…..’-.
  ________________\………………./
  _______________:…..o…..o……..;
  ______________(………(_…………)
  _______________:…………………:
  ________________/……__……..\
  _________________`-._____.-‘
  ___________________\`”””`’/
  __________________\……,…../
  _________________\_|\/\/\/..__/
  ________________(___|\/\/\//.___)
  __________________|_______|
  ___________________)_ |_ (__
  ________________(_____|_____)
  ………… *•~-.¸,.-~* *•~-.¸,.-~*………..

  • Posted at 0Likes

   سلام فروغ جوووووووووووونم
   مرسی عزیزم ، شکلای خیلییییییییییییییییییییییییییییییی بامزه ای ان.
   منم خیلی خوشحال می شم انجمن یه قسمت از سایتمونه ، مثل یه اتاق از خونه.

 • مادر سامان
  Posted at 0Likes

  سلام به آوا جون
  ادرس سایت خوبت رو عوض کردم. یک دفعه دیگه هم امروز سر زدم که عکس اصلا نمی اومدن . ولی الان مشکلی ندارن . راستی اگه با تبادل بنر موافق هستی یک بنر به سایز ۶۰*۴۶۸ رو برام بفرست و جای بنر رو هم حتما دیدی .مال شما در بالای یقیه قرار میگیره . ولی بنر ما رو کجا میزاری ؟

 • مریم جمشیدی
  Posted at 0Likes

  سلام عزیزم خوبی آپم بیا و نظر بده منتظرتم دیر نکنی

 • مهیار
  Posted at 0Likes

  سلام خوبی این شئونات سلنا منو کشته 😉
  تو عکس اولی یه کم شبیه ریحانا افتاده
  من ازش خوشم میاد آهنگ naturally یش خیلی قشنگه

  • Posted at 0Likes

   سلام مهیار جون
   ممنون به لطف شما خوبم.
   آره راست می گی.
   منم از اون آهنگش خیلی خوشم میاد.

  • اناهیتا
   Posted at 0Likes

   manam daghighan hamin nazaro daram
   in shoonatesh mano koshte:)

 • نیلو
  Posted at 0Likes

  ممنون عزیزم. من سلنا رو خیلی دوست دارم عکسای جدید و باکیفیتی بودن ممنون

  • Posted at 0Likes

   سلام آجی نیلو
   منم خیلی دوسش دارم
   merccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

 • آرامیس
  Posted at 0Likes

  من عاشق صداشم

  • Posted at 0Likes

   صدای خیلی زیباییییییییییییییییییی داره.

 • soroor
  Posted at 0Likes

  متنفرم ازش

 • ایمان
  Posted at 0Likes

  اوا جون اپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم
  منتظرتم نظرای باحال و تپل و زیادتو با خودت بیاریا

 • شیوا
  Posted at 0Likes

  خیلی دوست داشتنی و بانمک مرسی بابت عکسا

  • Posted at 0Likes

   سلام شویا جونم
   منم از شما ممنونم که لطف کردید کامنت گذاشتید

 • zahra
  Posted at 0Likes

  سلام عزیزم
  عکسایی که گذاشتی خیلی خوشگلن
  من عاشق سلنام

  • Posted at 0Likes

   سلام زهرا جونم
   چه قدر خوب
   منم دوسش دارم
   لطف کردی عزیزم

 • مريم عاشق ارسلان
  Posted at 0Likes

  سلام عکسات قشنکن جرا از ارسلان جونم که الهه عشق منه میمیرم براش عاشقشم فداش بشم می برستمش عکس نمیذاری البته عکسای جدید که تو سایتای دیکه نباشه مث همین عکسای ترلان_وبلاکت واقعا عالیه دستت ندرده

  • Posted at 0Likes

   سلام مریم جون
   آخه عزیزم من همیشه عکسای جدید می زارم و من هر چی گشتم فقط ۳ عکس جدید از ارسلان پیدا کردم حتما وقتی عکسای جیدی تری پیدا کردم می زارم
   ممنونک از لطفت

 • لیندا
  Posted at 0Likes

  cccccoooooooooooooooooooooll

 • علی
  Posted at 0Likes

  عالی و خفن ممنون

  • Posted at 0Likes

   سلام داداش علی
   شما خودت عالی هستی.
   ممنون داداش

 • الی
  Posted at 0Likes

  اوا جون منم میتونم باهات دوست شم

  • Posted at 0Likes

   salam eli jooonam
   ba kamale meyl.
   kheyli dut daram ba dokhtare khubi mesle shoma dust basham

 • الی
  Posted at 0Likes

  مرسی عزیزم منم همین طور یعنی ما الان زوستیم من ۱۴ سالمه شما چی

  • Posted at 0Likes

   چه خوب.منم ۱۷ سالمه.الان اجی بزرگ ترتم!
   کجا زندگ می کنی شما؟البته اگه دوست داری بگو.

 • الی
  Posted at 0Likes

  راستی خاله جوووونم من شهنام شهابی رو خیلی دوست دارممممم میشه لطفا چند تا از عکساشو برام بزارین

  • Posted at 0Likes

   چشم خاله جونم.حتماااااااا میزارم.

 • الی
  Posted at 0Likes

  اره خاله جون میگم ما چارا طالقانی هستیم. راستی مرسی خوشال میشم بزارید ولی خاله جون میخان از ما امتحانای کلاسی بگیرن من این ماه نمیتونم بیام تو سایت چون باید خوب درس بخونم تاماه بعد خدافظ خیلی دلم تنگ میشهههههههههههه هزارتابوس فراموشم نکنیدا

  • Posted at 0Likes

   باشه عزیزم.خوش بگذره الی جونم.امتحاناتو خوب خوب بده.
   خاله جون کدوم شهرید؟

 • الی
  Posted at 0Likes

  چشم خاله جون. ما کرجیم

  • Posted at 0Likes

   آهان اتفاقا خاله منم کرج هستن.

 • الی
  Posted at 0Likes

  راستی اجی جون عکسای شهنام چیشد

  • Posted at 0Likes

   عزیزم.منتظرم فرصت پدا کنم.حتماااااا برات میزارم عزیزم.

 • الی
  Posted at 0Likes

  اخه من از بچگی دلم میخاست اجی داشته باشم الان خوششششششششششششششالم

  • Posted at 0Likes

   آجی جونم.سلاااااااااام خوبی؟؟؟
   منم خیلیییی خوشحالم آجی گلمممممممم.

 • الی
  Posted at 0Likes

  میگم اجی جونم کاش میشد همو ببینیم نه

 • الناز
  Posted at 0Likes

  سلام اجی من همون الی هستم اما گفتم اسممو کامل بنویسم تا شما بدونی

  • Posted at 0Likes

   واقعا آجی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه جابللللللللللل.
   چه اسم خوشگلی

 • الناز
  Posted at 0Likes

  راستی اجی یه چی بگم خیلییییییی دوست دارممممممممممم اخه من از بچه گی دلم میخاست اجی دااشته باشم الان که شما هستی خییییییییییییلی خوششششششششالم

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااااااااااااام اجی الناز جونم
   خوبی عزیزم؟؟؟؟؟؟
   منم خیلیییییی خوشحالم که اجی گلی مثل تو دارم.

 • الناز
  Posted at 0Likes

  اجی رفتی خیلی وقت هروز برات مینویسم جواب نمیدی اجیییی ملوسم

  • Posted at 0Likes

   آجی جونم سلاممممم.
   خوفی عزیزم؟؟؟
   وای آجی جونم خیلیییییی گرفتارم .توروخدا ببخشید عزیزم.

 • هستی
  Posted at 0Likes

  سلام میشه منم بشم یکی از دوستاتون؟؟

  • Posted at 0Likes

   سلام هستی جونم.
   خوبی عزیزم؟
   شما با ندا نسبتی داری؟
   صددرصد.خوشحال میشم با شما دوست باشم.

 • ترلان
  Posted at 0Likes

  بر سر مزرعه ی سبز فلک
  باغبانی به مترسک می گفت :
  دل تو چوبین است
  و ندانست که با زخم زبان
  دل چوب هم می شکند…

  • Posted at 0Likes

   آخیییییییییییی!!!!
   ترلان جونم.خیلییییییییییییییییییی قشنگ بود.
   ممنووووووووووووووووونم

 • صبا(sema)
  Posted at 0Likes

  Very very goOoOoOoOoOoOd
  HANY!

 • سحر
  Posted at 0Likes

  سلام من سحر قبلی هستم

  • Posted at 0Likes

   سلام سحر جون، خوشحالم که دوباره اومدیو بهم سر زدی

 • الی
  Posted at 0Likes

  سللللللللللللام اجی اوا گلم چه خبر دلم خیلی براتون تنگ شده بود خیلی وقت بود نمیومدید تو سایت

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااام آجی جووووووووووونم.
   منم خیلی دلم برات تنگیده بود.خیلیییییییییی گرفتارم ولی قول می دم از دو هفته ی دیگه با معرفت تر بشم آجی جووونم.

 • هستی
  Posted at 0Likes

  سلام گلم.مرسی شما خوبی؟از اخلاقت خیلی خوشم اومد .راستش رو بخوای اسم اصلیم هستی ولی اول خودمو ندا معرفی کردم ولی پشیمون شدم و اسم اصلیم رو گفتم. حالا اینارو ولش کن میشه با خودت بیشتر آشنام کنی؟

  • Posted at 0Likes

   سلام هستی جونم.
   مهم نیست اسمت چی باشه بالاخره دوست گل منی.
   من ۱۷ سالمه عزیزم .ریاضی ام.
   تو چه طور؟

 • الی
  Posted at 0Likes

  راستی اجد ولنتاینت مبارککککککککککککککککککککککککککک

  • Posted at 0Likes

   عزیزم. ولنتاین تو هم مبارک اجی جونم.

 • الی
  Posted at 0Likes

  اجی شما همیشه با معرفتتتتتتتتتتتییییییییییییی خوشحال میشم بیشتر بیاییییییییی

  • Posted at 0Likes

   عزیزم شرمنده.حتما حتما قول میدم بشتر بیام اجی گلم.

 • هستی
  Posted at 0Likes

  آوا ی عزیزم من همیشه دوست داشتم یه خواهر مثل تو داشته باشم فکر کنم به آرزوم رسیدم.تو خیلی مهربونی و دوست داشتنی. راستی من ۱۴ سالمه.خیییییییییییییلی دوستت دارم آبجی بزرگه.امیدوارم خواهر خوبی برات باشم .قربونت برم آوا جووووووووووووووووونم.

  • Posted at 0Likes

   سلام هستی جونمممممممممممم.
   چه قدر خوبه که آجی گلی مثل تو دارم.خیلییییییییییی خوشحالم اجی جونننننمممممممممممم.
   فدای تو عزیزم.

 • مهیا
  Posted at 0Likes

  آوا جون میشه ایمیلتو بگی

  • Posted at 0Likes

   ههمینجا بهترین مکان واسه صحبت کردنه دوست عزیز.

 • رزیتا
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون اگه عضو بشیم باید چیکار کنیم .من نمیدونم لطفا کمکم کن.

  • Posted at 0Likes

   سلام رزیتا جونم.
   عزیزم شما برو توی تالار: http://www.talar.bacheha.ir
   بالای صفحه نوشته ثبت نام – ورود شما ثبت نام رو بزن و عضو شو.
   برای آموزش استفاده از سایت هم برو توی این لینک:
   http://talar.bacheha.ir/learn.php.htm

   عزیزم اگه بازم مشکلی داشتی حتما بگو.

 • amir-joon
  Posted at 0Likes

  خیلی مرسی بابت عکسا،خیلی قشنگن

 • الی
  Posted at 0Likes

  خوبی اجی بابا دلمون تنگ شده اولا بیشتر به فکرمون بودبن

  • Posted at 0Likes

   سلام آجی جونم.
   خوبی عزیزم؟؟؟
   ببخشید آجی جونم.قول میدم بیشتر سر بزنم.
   آجی جونم چه خبرا؟؟

 • نگار
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون عکسات عالین.ممنون

  • Posted at 0Likes

   سلام نگا جووونم.
   نظر لطفته دوست خوبم.
   ممنوننننم

 • آسیه
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون من تازه عضو شدم یک سوال داشتم کوچیک ترین کسی که توی این سایت ثبت نام کرده چند سالشه

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست گلم.
   خیلیییییییییی خوش اومدی.
   آسیه جون کوچکترین فرد ۹ سالشه.

 • Posted at 0Likes

  آجی الی؟؟؟؟!!!!!!!
  آجی جونم سلام.خوبی؟؟
  آجی این چه حرفیه میزنی آخه.عزیزم آخه چرا این فکرو میکنی خواهر گلم؟؟!!!تو مثل خواهر نداشتم میمونی اصلا احساس نکن که مثل قبل نیستیم.
  آجی جونم منم خیلیییییی دوست دارم.دیگه این حرفا رو نزن عزیزم.من قسم میخورم که الان ۵۰ تا کامنت هست که هنوز جواب ندادم.به خدا وقت ندارم آجی گلم.
  دیگه از این حرفا نزن باشه آجی/؟؟؟وگرنه خیلی ناراحت میشم.!!!!!

  • رعنا
   Posted at 0Likes

   اواخانم خیلی نامردی به تازه واردادیگه جواب نمیدی.

   • Posted at 0Likes

    سلام عزیزم.
    .دوست گلم من به خاطر درسا هفته ای دو بار سر میزنم شرمنده اگه نتونستم زودتر جوابتو بدم وگرنه من همه ی دوستامو دوست دارم فرقی نداره تازه وارد باشن یا نه.
    شما هم الان یکی از بهترین دوستامی رعنا جونم.

    • رعنا
     Posted at 0Likes

     خیلی خوش حال شدم جوابمودادی من خیلی دوست دارم اوا

     • Posted at 0Likes

      عزیزم منم خیلی خوشحال میشم که جواب دوستای گلمو بدم.
      منم خیلی می دوستمت رعنا جونم.

 • الی
  Posted at 0Likes

  چشم اجی جونم ببخشید دلم از یکی دیگه بر بود یعنی ازهمه رفیقام من میدونم شما دوستم داری منم خیلی شما رو دوست دارم واقعا میگم ببخشید اگه از حرفم ناراحت شدین قول میدم دیگه نزنم شمام اون حرفارو همرو شوخی فرض کن من شمارو دوست دارم شمام منو ببخشید اجی از این ببعد دوباره هر روز میییییییام اجی ایو بدون خیلی دوست دارم اجی گل خودمییییییی

  • Posted at 0Likes

   نه عزیزم این چه حرفیه.بالاخره هر کسی حق داره اگه ناراحت شد به طرف بگه.
   من واقعاااا خوشحال شدم که حرف دلتو زدی.چون باید می گفتی تا سوئ تفاهمی پیش نیاد اگه نمی گفتی منم متوجه نمی شدم آجی جووووووووونم.
   منم خیلیییییییییییییی دوست دارم عزیزم.
   وللششششش.اون کامنتو پا.ک کردم عزیزم.یه شوخی بود.
   خیلییییی می دوکسمتتتتتت آجی گلممممم.

   • الی
    Posted at 0Likes

    قربونت برم اجی مرسی که باک کردی به هر حال اجی گلی ببشخید

    • Posted at 0Likes

     آجی الی گلممممممممممم.
     این حرفا چیه که میزنی؟>؟؟؟؟
     خوبی آجی جونم؟
     راستی چه پیشنهادی دارم که پست بزارم؟

     • الی
      Posted at 0Likes

      وای هجی اتفاقا میخواستم بگممممممم خیلییییییییییییی خوشال میشم راستیییی من خیلی دوست دارم اجی گلیمو ببینما

     • Posted at 0Likes

      آجی منم خیلیییییییییییی دوست دارم.اگه اومدین اصف بهم حتما بگو آجی.شاید بشه همدیگرو دیدم اجی/

 • الی
  Posted at 0Likes

  اجیییییی دوستتتتتتتتتتتتت دارم

 • هستی
  Posted at 0Likes

  سلام آبجی بزرگه.خوبی فداتشم؟ چند روزه وقت نکردم بیام دلم واست تنگ شده بود.نمیدونی چقدر ذوق میکنم وقتی جوابمو میدی.یه وقت منو فراموش نکنی چون من یه ابجی بیشتر ندارم ها. میخواستم بگم خیلیییییییییی می خوامت گلم.

  • Posted at 0Likes

   سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام آجی گلممممممممم.
   خوبی عزیزمممممممم؟؟؟
   خیلییییییییییییییییی خوشحالم کردی.دلم برات تنگیده بووددد آجی.
   آجی منم ذوق میکنم وقتی جواب دوستامو میدم به خصوص آجیاااااااام.
   آجی این چه حرفیه.عمرااااااااااا آجیمو فراموش کنم عمراااااااااااااااااااااا.
   خیلییییییییییی خوشحالم کردی.
   قربونتتتتتت عزیزم.

 • ملودی
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون
  خوبی؟

  • Posted at 0Likes

   سلاممم ملودی جونم.
   خوبی عزیزم؟
   من که عالیم.

   • الی
    Posted at 0Likes

    اجی اوا میدونی ملودی همکلاسی و دوست صمیمی منه من این سایتو بهش معرفی کردم تا دوتامون اجی گلی مثل شما داشته باشیم

    • Posted at 0Likes

     واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه عالییییییییییییییییییییی آجی جونم.
     حتما آجی ملودی هم مثل خودت خیلی ماهه

 • ملودی
  Posted at 0Likes

  سلام اجی مریم ،
  خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • الی
  Posted at 0Likes

  اجی جون عکس های شاهرخ استخری رم بزار هم شهنامو هم شاهرخو باشه اخه من این دوتارو خیلی دوست دارم مرسسسسسسسسی

  • Posted at 0Likes

   سلام آجی جووووووووووونم.
   چشم عزیزممممممممم.اگه اجازه بدی هفته ی دیگه بزارم.باشه عزیزم؟

   • الی
    Posted at 0Likes

    سلام اجیییییی گلی خودم عزیزم هروقت که وقت داشتی بزار اجی مهربونم.

    • Posted at 0Likes

     مرسیییییییی آجی مهربونم که درکم می کنییییییییییییییی

     • الی
      Posted at 0Likes

      بالا خره شما بزرگ تری و درساتم زیاد تره منم اجی گلمو درک میکنم و نمیخام که خدایی نکرده به خاطر ما افت درسی کنه

     • Posted at 0Likes

      مرسیییییییییییییییییییییی آجی گلم.
      خیلیییییییییی ماهی آجی جوووووووووووووووووووووونم.

 • رعنا
  Posted at 0Likes

  سلام اواجون عکسات خیلی خوبن من تازه عضوسایتت شدم.یه سوال داشتم چندسالته جواب بده توروخدا.

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست خوبم.
   خوشحالم که دوست گلی مثل تو دارم.
   من فروردین ۱۷ می تمومه.همون ۱۷ سال
   شما چه طور؟

 • رها
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جووووووووووووووون خوبی؟

  • Posted at 0Likes

   سلاااااااااااااااام رها جونم.
   منم خوبم شما خوبی؟!
   یه سوال:شما آجی رها نیستی نه؟

 • هستی
  Posted at 0Likes

  خدایا شکرت چه آبجی گیرم اومد.الهی آبجی کوچیکه فدات بشه که انقدر مهربونی.خدایی تکی تو دنیا.قربونت نفسم.می بوسمت آوای گلم.

  • Posted at 0Likes

   وای آجی جونم.
   این حرفا رو نزن!!!!!!
   آجی به خدا خودت خیلییییییییییییییییی مهربونو تکی.
   قربونت برم عزیزمممممممممممم.
   boooos

 • پیمان
  Posted at 0Likes

  سلام عزیزم حال واحوال ؟ چطور مطوری؟چه خبرا فکر کنم خیلی سرت شلوغ باشه .من هر چند وقت یه بار بهت سر می زنم موفق باشی

  • Posted at 0Likes

   سلام داداش پیمان خوبی؟
   مرسی داداش.
   آره ببخشید ، شرمنده.ولی چون عید داره میاد خداروشکر سرم داره خلوت می شه.
   ممنون داداش.شما همیشه به من لطف داری.
   خوشحال میشم. داداش.

 • هستی
  Posted at 0Likes

  لطف داری تو آوا جووووووووووونم.فدات نفسم.

  • Posted at 0Likes

   عزیزم قربونت برممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

 • هستی
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون من دیگه تو انجمن نمیرم جز دو نفربقیه همه بی احساسن جواب سلام نمیدن عاشق خودتم ولی از انجمن خوشم نیومد .بازم خودتو عشق است.

  • Posted at 0Likes

   سلااام آجی جونم.
   چرا آجی جونم؟؟؟؟از کسی ناراحت شدی آجی؟؟؟؟؟؟؟؟
   اگه نبینمت خیلی ناراحت می شم آجی.
   اجی اگه کسی ناراحتت کرده بگو حسابشو برسم.
   عاشقتم آجی!!!!!!!!!!!

 • هلنا
  Posted at 0Likes

  من از وبت خیلی خوشم اومد من عاشق سلنا هستم همینطور عاشق جاستین حتما دوباره سر می زنم دوست دارم آوا جان در ضمن من از اسمتم خیلی خوشم اومد راستی چطوری میتونم عضو بشم ممنون میشم جوابمو بدی

  • هلنا
   Posted at 0Likes

   آوا جون دوست و آجی منم میشی من آجی ندارم فقط یه داداش کوچیکتر دارم خودمم ۱۳ سالمه

   • Posted at 0Likes

    سلااام هلنا جونم.
    معلومه عزیزم.پس از این بعد آجی هلنای گلمی.باشه اجی جون؟

  • Posted at 0Likes

   سلام آجی جونم.
   خوبی عزیزم؟اسم شما هم خوشگله آجی.
   آجی باید بری توی این لینک(آدرس انجمنه):
   http://talar.bacheha.ir
   بعد بالای صفحه نوشته ثبت نام اونجا رو بزن و عضو شو.بعد صاحب حدود ۴۰۰ تا آجی و داداش خوب می شی.

 • الی
  Posted at 0Likes

  اجی ما حتما اگه این خاستیم بیایم اص حتما قبلش میگم شاید اجی گلیمو دیدمووو کلییییییییییی بوسش کردم

 • الی
  Posted at 0Likes

  راستی اجی این ایمل که باهاش براتون مینویسم برا خودم نیس ایشالا میخام ده دونه باز کنم یه موقع کارم داشتی به این ایمل نده همینجا بنوس باشه اجی به ادرس ایمیلم چیزی نده

  • Posted at 0Likes

   سلام آجی جونم
   نه عزیزم من اصلااااا وقتشو ندارم!هر وقت ایمیل واسه خودت ساختی بهم بگو آجی.

   • الی
    Posted at 0Likes

    چشمممممممممممممممممم اجی گلی

 • هستی
  Posted at 0Likes

  سلام آجی بزرگه.قربونت برم که به فکرمی. نه عشقم.خودش معذرت خواهی کرد دوباره برگشتم.حالا اینارو ولش کن گلم خودت خوبی نفسممممممممم؟الهی من فدای آجیم برم……بگو الهی.

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااااام اجی جونمممممممممممممممم.
   قربونت برم عزیزم.
   چرا شرمنده می کنی آجی جوووووووووووووونم؟؟؟
   عیدت پیشاپیش مبارک ایشالله بهت خیلی خوش بگذره.
   فدای تو

 • الی
  Posted at 0Likes

  اجی چار شنبه سوریت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککک

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااام آجی جونمم.
   خوبی آجی؟؟؟؟؟
   آجی ۴شنبه سوری تو هم مبارک عزیزم

 • الی
  Posted at 0Likes

  مرسیییییییییییییییییییییی اجی مهربونم الهی من فدای شما و داداش مهربونمم بششششششششششششششششششششششم خیلیییییییییییییییییییییی دوستون دارم

  • Posted at 0Likes

   قربونت برم عزییییییزم.
   این حرفا چیه آجی گلممممممممممم.
   خیلییییییی خوشحالم می کنی آجی .
   i love uuuuu

   • الی
    Posted at 0Likes

    ilove you too aji gooooooooooooooooooooooooooooooli

 • رعنا
  Posted at 0Likes

  سلام ابجی پیشاپیش عیدت مبارک.واسه مسافرت کجامیری

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااااام آجی رعنای گل.
   خوبی آجی؟
   پیشاپیش عیدت مبااااااااااااااااااااااااااررررررررررک.
   آجی ما میریم بوشهر و بعدش هم کیش.
   شما چطور؟

   • رعنا
    Posted at 0Likes

    ماهم میریم تبریزبعدش اصمهان ومشهد.هرروزبه سایت سرمیزنی

    • Posted at 0Likes

     سلام رعنا جونمممم
     چه خوب.نه عزیزم تو سفر نشد هر روز سر بزنم.

     • رعنا
      Posted at 0Likes

      سلام اجی مسافرت خوش گذشت

     • Posted at 0Likes

      سلام آجی جونم.
      جای شما خالییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود زیاددددد.
      شما جایی نر فتید؟

     • رعنا
      Posted at 0Likes

      ابجی دماغ سلناگومزبزرگه

 • الی
  Posted at 0Likes

  اجی ملودی من چطورههههههههههههههههههههه چی میکنه با تعطیلات

 • هستی
  Posted at 0Likes

  عیدتوهم پیشاپیش مبارک.بهترین آرزوهارو سر سفره عید واست میکنم.خییییییییلی دوست دارم عشقم.

  • Posted at 0Likes

   مرسی عزیزم.
   امیدوارم سال خیلییییییی خوبی داشته باشید و بهتون حساااااابی خوش بگذره
   i love uuuuuu

 • الی
  Posted at 0Likes

  اجیییییییییییییییییییییییی جون عیدت مبارک ایشالا سال خوبی داشته باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • Posted at 0Likes

   آجی جونممممممممممم سلاااااااااااااااااااااااااااام خوبی آجی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   عیدت تو هم مبارک عزیززززززززززم.
   ایشاللله سال خیلییییییییییی خوبی داشته باشیییییییییییییییییییییییییییی

 • مبینا
  Posted at 0Likes

  آوا جون کفش صورتیه سلنا نیست اگه خیلی به خودش رسیده باشه این شکلی نمی شه
  من تازه واردم تازه دیروز ثبت نام کردم

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم.
   دوست گلم این عکسا رو از سایت خودش گرفتم!

 • علی
  Posted at 0Likes

  من برگشتم
  خیلی خوشم اومد ممنون A.H

  • Posted at 0Likes

   به به سلام داداش
   سال نو مبارک
   خیلی خوش اومدی
   سال خوبی داشته باشی

 • علی
  Posted at 0Likes

  عالی عالی عالی
  ۲۰ بود A.H

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااام داداش علی
   چطوری خوبی؟؟
   سال نو مبارک
   خوشحال شدم داداش
   سال خوبی داشته باشی

 • ایسا
  Posted at 0Likes

  سلام ابجی جونم خوبی عسلم دوست پسر سلتا جاستین بیبر

 • shima
  Posted at 0Likes

  سلام…شما به این عکسا میگید جدید؟؟؟؟؟؟

  • Posted at 0Likes

   شیما جون سلام
   عزیزم این عکسا مال ۱۰ ماه پیشه ، متاسفانه شما دیر دیدید

 • 105571
  Posted at 0Likes

  فقط شئونات اسلامی ربرامون نا مفهوم بود که خدارو شکر اینجا برامون تعریفش کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست عزیز.
   خداروشکر که اینجا معنیشو فهمیدی.
   🙂

 • نگار
  Posted at 0Likes

  شلام اوا جون خوبی عزیزم من هر هفته بت سر میزنم البته هنوز هفته دومه گلم ممنونم اومدی و برام نظر گذاشتی رلستی من وبلا گم از پیکسی گرل بهbalabkhandvaredsho.blogfa.com انتقال پیدا کرد اما بعدا حتما حتما همون ادرسایی که الان تو وبلاگم هست رو می سازم راستی گلم برام بیای نظر بزاری …………………بای عزیزم

 • نگار
  Posted at 0Likes

  دوباره سلام گللللللللللللم خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  از فروغ جون و مریم جون بپرس ادرس سایتی رو که این شکلای قشنگ مشنگ رو میزاره برامون بنویسه تو نظ ها ممنون از لطفت گلللم

 • سانیا
  Posted at 0Likes

  man ziyad etelaei dar morde selena nadaram va esm va chand ta az axs ha sho az yek dost didam be khater hamin baraye man jadidan………………ava jon va baghiye bacheha momkene hichvaght in nazaro nakhonin ama in vazifeh ye mane ke tashakor konam pas……..mer30000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  • Posted at 0Likes

   سلاااااااااااااااام دوست گلم.
   مرسییییییییییییییییییییییییییییی عزیزم.
   خیلی بهم لطفیدی سانیا جونم:)

 • سانیا
  Posted at 0Likes

  khahesh mikonam azizam

 • داش محمود
  Posted at 0Likes

  ببخشید این ابجیمون چی کاره است .درضمن اخر شئونات اسلامی بود ما که نفهمیدیم موهاش چه رنگی

 • sana
  Posted at 0Likes

  عالی بود سلنا جوووووووووووووونننننننننننننننننن

 • فرناز
  Posted at 0Likes

  اوا جون می خوام عضو انجمنتون بشم

  • Posted at 0Likes

   آجی جون شما می تونی وارد انجمن بشی و آموزش عضویت رو مشاهده کنی و عضو شی

 • فرناز
  Posted at 0Likes

  عکساتون خــــــــــــــــــــیلی عالی بود.

 • سارینا
  Posted at 0Likes

  آوا جون خیلی وقته منتظر همچین ساییم کارت عالیههههههههههههههههههههه

 • نگار212
  Posted at 0Likes

  سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم چطوری آواجون؟ اگه میسه عکسه آدم لامبرو هم بزار باسه؟

 • puran
  Posted at 0Likes

  مرسی عزیزم ببخشید اینکه نوشتی تمامی پست ها طبق شئونات اسلامی است یعنی دیگه امکان ف.یل.تر شدن سایتت نیست

 • HeSsam
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جان چه جوری میتونم عضو انجمنتون بشم!

 • فاطمه
  Posted at 0Likes

  سلام خیلی عکس سلنا قشنگه من خیلی سلنا را دوست دارم

 • سـُلـاله
  Posted at 0Likes

  سلــام چه وب خوشگلییییییی ! میشه عضو شد ؟

 • حمیرا جون
  Posted at 0Likes

  سلام خوبی میگما شنیدم سلی که بچه بوده خیلی زشت بوده عکسش داری برام بزاری؟

Leave a comment