سلنا گومز
عکس های سلنا ۴
عکس ,نوجوان,پاتوق

تمامی عکس های این پست و پست های دیگر طبق شئونات اسلامی و ارزش های جمهوری اسلامی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : , , , , , , , , ,
نظرات
۱۹۴ نظر برای “عکس های سلنا ۴”
 1. رها گفت:

  آوا جون چهارمیه که سلنا نیست…

 2. negin گفت:

  لام اوا جون گل مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی باحال بودن

 3. فروغ گفت:

  ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´ ´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
  ´¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´¶
  ´¶´ ´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´ ´¶´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´ ´´¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ¶´ ´¶´´´´¶
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´ ¶¶¶¶¶¶´´´¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´ ´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶ ´´´´´¶´´´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´ ´´´´´´´´¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´¶
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´ ´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´ ´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶´´¶ ¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´ ¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶ ¶¶¶¶¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´ ´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´ ´´´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ سلام آواجون اگه بخوام عضوانجمن بشم بایدوبلاگ داشته باشم؟

  • آوا گفت:

   سلام عزیزم
   نه شما یابد فقط ایمیل اشته باشی اگه هم ایمیل نداری ایمیل منو بنویس.
   شما برو توی قسمت تالار گفتگو بالای سایت اونجا که رفتی ورود رو بزن و ثبت نام کن.
   آموزش استفاده از انجمن هم توش هست.
   اگه سوالی داشتی در خدمتم.

 4. فروغ گفت:

  خیلی سلنا گوگولیه نه؟ به نظرمن که اصلا بهش نمی خوره ۱۹سالش باشه .من که عاشق صداشم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
  ┊  ┊┊  ┊┊ ✿
  ┊  ┊┊ ✿✿
  ┊  ┊┊ 
  ┊  ✿✿  ــــــ★
  ــــــــ★
  ــــــــــــــ★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــ★★
  ــــــ★

  ــــــ★
  ــــــــ★
  ــــــــــــــ★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★
  ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★
  ـــــــــــــــــــــــ★★★
  ــــــــــــــ★★
  ــــــ★
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
  ┊  ┊┊  ┊┊ ✿
  ┊  ┊┊ ✿✿
  ┊  ┊┊ 
  ┊  ✿✿
  ┊اینم واسه تو آواجون

 5. فروغ گفت:

  ▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
  ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
  ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
  █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
  ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓خوب بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییید(به قول بگور)

 6. ستاره گفت:

  سلام آوا جون عکسات واقعا عالللللللللللللللللللللللللیه
  ولی به نظر من سلنا قیافش با نمک ،خوشگل نیست
  اگه تونستی عکس از مایلی سایرس هم بذار
  ممنونت میشم

 7. ghazal گفت:

  kheili khoshmel boood man az selna kheili khosham miyad albate ava jan chand vaght pish nime shaban azash 1 film gozasht kheili bahal boood didi?….

 8. فروغ گفت:

  . . . . .*. . . . . . . ** *
  . . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
  . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
  . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
  . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
  . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . **
  . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
  . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
  . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
  . . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
  . . . . . . . . .*********. . . . . *
  . . . . . . . . . .******* . ***
  *******. . . . . . . . .**
  .*******. . . . . . . . *
  . ******. . . . . . . . * *
  . .***. . *. . . . . . .**
  . . . . . . .*. . . . . *
  . . . . .****.*. . . .*
  . . . *******. .*. .*
  . . .*******. . . *.
  . . .*****. . . . *
  . . .**. . . . . .
  . . .*. . . . . . **.*
  . . . . . . . . . **
  . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . *
  . . . . . . . . *♥شماهم خیلی مهربونیدآواجون

 9. فروغ گفت:

    ♥     ♥

     ♥

         ♥     ♥

         ♥          ♥

   ♥       ♥ آواجون قول می دم بعدا عضو بشم باشه دوست خوبم ♥

 10. فروغ گفت:

  سلام آواجون این شکلارو از دوستای نتیم می گیرم البته بااجازه ی خودشون منم کلی خوشحال می شم اگه که توو سایت شما عضوبشم راستی سایته دیگه مگه نه ___________________——–
  _________________.-‘…..&…..’-.
  ________________\………………./
  _______________:…..o…..o……..;
  ______________(………(_…………)
  _______________:…………………:
  ________________/……__……..\
  _________________`-._____.-‘
  ___________________\`”””`’/
  __________________\……,…../
  _________________\_|\/\/\/..__/
  ________________(___|\/\/\//.___)
  __________________|_______|
  ___________________)_ |_ (__
  ________________(_____|_____)
  ………… *•~-.¸,.-~* *•~-.¸,.-~*………..

  • آوا گفت:

   سلام فروغ جوووووووووووونم
   مرسی عزیزم ، شکلای خیلییییییییییییییییییییییییییییییی بامزه ای ان.
   منم خیلی خوشحال می شم انجمن یه قسمت از سایتمونه ، مثل یه اتاق از خونه.

 11. سلام به آوا جون
  ادرس سایت خوبت رو عوض کردم. یک دفعه دیگه هم امروز سر زدم که عکس اصلا نمی اومدن . ولی الان مشکلی ندارن . راستی اگه با تبادل بنر موافق هستی یک بنر به سایز ۶۰*۴۶۸ رو برام بفرست و جای بنر رو هم حتما دیدی .مال شما در بالای یقیه قرار میگیره . ولی بنر ما رو کجا میزاری ؟

 12. سلام عزیزم خوبی آپم بیا و نظر بده منتظرتم دیر نکنی

 13. مهیار گفت:

  سلام خوبی این شئونات سلنا منو کشته 😉
  تو عکس اولی یه کم شبیه ریحانا افتاده
  من ازش خوشم میاد آهنگ naturally یش خیلی قشنگه

 14. نیلو گفت:

  ممنون عزیزم. من سلنا رو خیلی دوست دارم عکسای جدید و باکیفیتی بودن ممنون

 15. آرامیس گفت:

  من عاشق صداشم

 16. ایمان گفت:

  اوا جون اپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم
  منتظرتم نظرای باحال و تپل و زیادتو با خودت بیاریا

 17. شیوا گفت:

  خیلی دوست داشتنی و بانمک مرسی بابت عکسا

 18. zahra گفت:

  سلام عزیزم
  عکسایی که گذاشتی خیلی خوشگلن
  من عاشق سلنام

 19. مريم عاشق ارسلان گفت:

  سلام عکسات قشنکن جرا از ارسلان جونم که الهه عشق منه میمیرم براش عاشقشم فداش بشم می برستمش عکس نمیذاری البته عکسای جدید که تو سایتای دیکه نباشه مث همین عکسای ترلان_وبلاکت واقعا عالیه دستت ندرده

  • آوا گفت:

   سلام مریم جون
   آخه عزیزم من همیشه عکسای جدید می زارم و من هر چی گشتم فقط ۳ عکس جدید از ارسلان پیدا کردم حتما وقتی عکسای جیدی تری پیدا کردم می زارم
   ممنونک از لطفت

 20. لیندا گفت:

  cccccoooooooooooooooooooooll

 21. علی گفت:

  عالی و خفن ممنون

 22. الی گفت:

  اوا جون منم میتونم باهات دوست شم

 23. الی گفت:

  مرسی عزیزم منم همین طور یعنی ما الان زوستیم من ۱۴ سالمه شما چی

 24. الی گفت:

  راستی خاله جوووونم من شهنام شهابی رو خیلی دوست دارممممم میشه لطفا چند تا از عکساشو برام بزارین

 25. الی گفت:

  اره خاله جون میگم ما چارا طالقانی هستیم. راستی مرسی خوشال میشم بزارید ولی خاله جون میخان از ما امتحانای کلاسی بگیرن من این ماه نمیتونم بیام تو سایت چون باید خوب درس بخونم تاماه بعد خدافظ خیلی دلم تنگ میشهههههههههههه هزارتابوس فراموشم نکنیدا

 26. الی گفت:

  چشم خاله جون. ما کرجیم

 27. الی گفت:

  راستی اجی جون عکسای شهنام چیشد

 28. الی گفت:

  اخه من از بچگی دلم میخاست اجی داشته باشم الان خوششششششششششششششالم

 29. الی گفت:

  میگم اجی جونم کاش میشد همو ببینیم نه

 30. الناز گفت:

  سلام اجی من همون الی هستم اما گفتم اسممو کامل بنویسم تا شما بدونی

 31. الناز گفت:

  راستی اجی یه چی بگم خیلییییییی دوست دارممممممممممم اخه من از بچه گی دلم میخاست اجی دااشته باشم الان که شما هستی خییییییییییییلی خوششششششششالم

  • آوا گفت:

   سلااااااااااااااااااااااااام اجی الناز جونم
   خوبی عزیزم؟؟؟؟؟؟
   منم خیلیییییی خوشحالم که اجی گلی مثل تو دارم.

 32. الناز گفت:

  اجی رفتی خیلی وقت هروز برات مینویسم جواب نمیدی اجیییی ملوسم

 33. هستی گفت:

  سلام میشه منم بشم یکی از دوستاتون؟؟

 34. ترلان گفت:

  بر سر مزرعه ی سبز فلک
  باغبانی به مترسک می گفت :
  دل تو چوبین است
  و ندانست که با زخم زبان
  دل چوب هم می شکند…

 35. صبا(sema) گفت:

  Very very goOoOoOoOoOoOd
  HANY!

 36. سحر گفت:

  سلام من سحر قبلی هستم

 37. الی گفت:

  سللللللللللللام اجی اوا گلم چه خبر دلم خیلی براتون تنگ شده بود خیلی وقت بود نمیومدید تو سایت

  • آوا گفت:

   سلااااااااااااااام آجی جووووووووووونم.
   منم خیلی دلم برات تنگیده بود.خیلیییییییییی گرفتارم ولی قول می دم از دو هفته ی دیگه با معرفت تر بشم آجی جووونم.

 38. هستی گفت:

  سلام گلم.مرسی شما خوبی؟از اخلاقت خیلی خوشم اومد .راستش رو بخوای اسم اصلیم هستی ولی اول خودمو ندا معرفی کردم ولی پشیمون شدم و اسم اصلیم رو گفتم. حالا اینارو ولش کن میشه با خودت بیشتر آشنام کنی؟

 39. الی گفت:

  راستی اجد ولنتاینت مبارککککککککککککککککککککککککککک

 40. الی گفت:

  اجی شما همیشه با معرفتتتتتتتتتتتییییییییییییی خوشحال میشم بیشتر بیاییییییییی

 41. هستی گفت:

  آوا ی عزیزم من همیشه دوست داشتم یه خواهر مثل تو داشته باشم فکر کنم به آرزوم رسیدم.تو خیلی مهربونی و دوست داشتنی. راستی من ۱۴ سالمه.خیییییییییییییلی دوستت دارم آبجی بزرگه.امیدوارم خواهر خوبی برات باشم .قربونت برم آوا جووووووووووووووووونم.

  • آوا گفت:

   سلام هستی جونمممممممممممم.
   چه قدر خوبه که آجی گلی مثل تو دارم.خیلییییییییییی خوشحالم اجی جونننننمممممممممممم.
   فدای تو عزیزم.

 42. مهیا گفت:

  آوا جون میشه ایمیلتو بگی

 43. رزیتا گفت:

  سلام اوا جون اگه عضو بشیم باید چیکار کنیم .من نمیدونم لطفا کمکم کن.

 44. amir-joon گفت:

  خیلی مرسی بابت عکسا،خیلی قشنگن

 45. الی گفت:

  خوبی اجی بابا دلمون تنگ شده اولا بیشتر به فکرمون بودبن

 46. نگار گفت:

  سلام آوا جون عکسات عالین.ممنون

 47. آسیه گفت:

  سلام آوا جون من تازه عضو شدم یک سوال داشتم کوچیک ترین کسی که توی این سایت ثبت نام کرده چند سالشه

 48. آوا گفت:

  آجی الی؟؟؟؟!!!!!!!
  آجی جونم سلام.خوبی؟؟
  آجی این چه حرفیه میزنی آخه.عزیزم آخه چرا این فکرو میکنی خواهر گلم؟؟!!!تو مثل خواهر نداشتم میمونی اصلا احساس نکن که مثل قبل نیستیم.
  آجی جونم منم خیلیییییی دوست دارم.دیگه این حرفا رو نزن عزیزم.من قسم میخورم که الان ۵۰ تا کامنت هست که هنوز جواب ندادم.به خدا وقت ندارم آجی گلم.
  دیگه از این حرفا نزن باشه آجی/؟؟؟وگرنه خیلی ناراحت میشم.!!!!!

 49. الی گفت:

  چشم اجی جونم ببخشید دلم از یکی دیگه بر بود یعنی ازهمه رفیقام من میدونم شما دوستم داری منم خیلی شما رو دوست دارم واقعا میگم ببخشید اگه از حرفم ناراحت شدین قول میدم دیگه نزنم شمام اون حرفارو همرو شوخی فرض کن من شمارو دوست دارم شمام منو ببخشید اجی از این ببعد دوباره هر روز میییییییام اجی ایو بدون خیلی دوست دارم اجی گل خودمییییییی

  • آوا گفت:

   نه عزیزم این چه حرفیه.بالاخره هر کسی حق داره اگه ناراحت شد به طرف بگه.
   من واقعاااا خوشحال شدم که حرف دلتو زدی.چون باید می گفتی تا سوئ تفاهمی پیش نیاد اگه نمی گفتی منم متوجه نمی شدم آجی جووووووووونم.
   منم خیلیییییییییییییی دوست دارم عزیزم.
   وللششششش.اون کامنتو پا.ک کردم عزیزم.یه شوخی بود.
   خیلییییی می دوکسمتتتتتت آجی گلممممم.

 50. الی گفت:

  اجیییییی دوستتتتتتتتتتتتت دارم

 51. هستی گفت:

  سلام آبجی بزرگه.خوبی فداتشم؟ چند روزه وقت نکردم بیام دلم واست تنگ شده بود.نمیدونی چقدر ذوق میکنم وقتی جوابمو میدی.یه وقت منو فراموش نکنی چون من یه ابجی بیشتر ندارم ها. میخواستم بگم خیلیییییییییی می خوامت گلم.

  • آوا گفت:

   سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام آجی گلممممممممم.
   خوبی عزیزمممممممم؟؟؟
   خیلییییییییییییییییی خوشحالم کردی.دلم برات تنگیده بووددد آجی.
   آجی منم ذوق میکنم وقتی جواب دوستامو میدم به خصوص آجیاااااااام.
   آجی این چه حرفیه.عمرااااااااااا آجیمو فراموش کنم عمراااااااااااااااااااااا.
   خیلییییییییییی خوشحالم کردی.
   قربونتتتتتت عزیزم.

 52. ملودی گفت:

  سلام آوا جون
  خوبی؟

 53. ملودی گفت:

  سلام اجی مریم ،
  خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 54. الی گفت:

  اجی جون عکس های شاهرخ استخری رم بزار هم شهنامو هم شاهرخو باشه اخه من این دوتارو خیلی دوست دارم مرسسسسسسسسی

 55. رعنا گفت:

  سلام اواجون عکسات خیلی خوبن من تازه عضوسایتت شدم.یه سوال داشتم چندسالته جواب بده توروخدا.

 56. رها گفت:

  سلام آوا جووووووووووووووون خوبی؟

 57. هستی گفت:

  خدایا شکرت چه آبجی گیرم اومد.الهی آبجی کوچیکه فدات بشه که انقدر مهربونی.خدایی تکی تو دنیا.قربونت نفسم.می بوسمت آوای گلم.

  • آوا گفت:

   وای آجی جونم.
   این حرفا رو نزن!!!!!!
   آجی به خدا خودت خیلییییییییییییییییی مهربونو تکی.
   قربونت برم عزیزمممممممممممم.
   boooos

 58. پیمان گفت:

  سلام عزیزم حال واحوال ؟ چطور مطوری؟چه خبرا فکر کنم خیلی سرت شلوغ باشه .من هر چند وقت یه بار بهت سر می زنم موفق باشی

  • آوا گفت:

   سلام داداش پیمان خوبی؟
   مرسی داداش.
   آره ببخشید ، شرمنده.ولی چون عید داره میاد خداروشکر سرم داره خلوت می شه.
   ممنون داداش.شما همیشه به من لطف داری.
   خوشحال میشم. داداش.

 59. هستی گفت:

  لطف داری تو آوا جووووووووووونم.فدات نفسم.

 60. هستی گفت:

  سلام آوا جون من دیگه تو انجمن نمیرم جز دو نفربقیه همه بی احساسن جواب سلام نمیدن عاشق خودتم ولی از انجمن خوشم نیومد .بازم خودتو عشق است.

  • آوا گفت:

   سلااام آجی جونم.
   چرا آجی جونم؟؟؟؟از کسی ناراحت شدی آجی؟؟؟؟؟؟؟؟
   اگه نبینمت خیلی ناراحت می شم آجی.
   اجی اگه کسی ناراحتت کرده بگو حسابشو برسم.
   عاشقتم آجی!!!!!!!!!!!

 61. هلنا گفت:

  من از وبت خیلی خوشم اومد من عاشق سلنا هستم همینطور عاشق جاستین حتما دوباره سر می زنم دوست دارم آوا جان در ضمن من از اسمتم خیلی خوشم اومد راستی چطوری میتونم عضو بشم ممنون میشم جوابمو بدی

 62. الی گفت:

  اجی ما حتما اگه این خاستیم بیایم اص حتما قبلش میگم شاید اجی گلیمو دیدمووو کلییییییییییی بوسش کردم

 63. الی گفت:

  راستی اجی این ایمل که باهاش براتون مینویسم برا خودم نیس ایشالا میخام ده دونه باز کنم یه موقع کارم داشتی به این ایمل نده همینجا بنوس باشه اجی به ادرس ایمیلم چیزی نده

 64. هستی گفت:

  سلام آجی بزرگه.قربونت برم که به فکرمی. نه عشقم.خودش معذرت خواهی کرد دوباره برگشتم.حالا اینارو ولش کن گلم خودت خوبی نفسممممممممم؟الهی من فدای آجیم برم……بگو الهی.

  • آوا گفت:

   سلااااااااااااااااام اجی جونمممممممممممممممم.
   قربونت برم عزیزم.
   چرا شرمنده می کنی آجی جوووووووووووووونم؟؟؟
   عیدت پیشاپیش مبارک ایشالله بهت خیلی خوش بگذره.
   فدای تو

 65. الی گفت:

  اجی چار شنبه سوریت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 66. الی گفت:

  مرسیییییییییییییییییییییی اجی مهربونم الهی من فدای شما و داداش مهربونمم بششششششششششششششششششششششم خیلیییییییییییییییییییییی دوستون دارم

 67. رعنا گفت:

  سلام ابجی پیشاپیش عیدت مبارک.واسه مسافرت کجامیری

 68. الی گفت:

  اجی ملودی من چطورههههههههههههههههههههه چی میکنه با تعطیلات

 69. هستی گفت:

  عیدتوهم پیشاپیش مبارک.بهترین آرزوهارو سر سفره عید واست میکنم.خییییییییلی دوست دارم عشقم.

 70. الی گفت:

  اجیییییییییییییییییییییییی جون عیدت مبارک ایشالا سال خوبی داشته باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • آوا گفت:

   آجی جونممممممممممم سلاااااااااااااااااااااااااااام خوبی آجی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   عیدت تو هم مبارک عزیززززززززززم.
   ایشاللله سال خیلییییییییییی خوبی داشته باشیییییییییییییییییییییییییییی

 71. مبینا گفت:

  آوا جون کفش صورتیه سلنا نیست اگه خیلی به خودش رسیده باشه این شکلی نمی شه
  من تازه واردم تازه دیروز ثبت نام کردم

 72. علی گفت:

  من برگشتم
  خیلی خوشم اومد ممنون A.H

 73. علی گفت:

  عالی عالی عالی
  ۲۰ بود A.H

 74. ایسا گفت:

  سلام ابجی جونم خوبی عسلم دوست پسر سلتا جاستین بیبر

 75. shima گفت:

  سلام…شما به این عکسا میگید جدید؟؟؟؟؟؟

 76. 105571 گفت:

  فقط شئونات اسلامی ربرامون نا مفهوم بود که خدارو شکر اینجا برامون تعریفش کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 77. نگار گفت:

  شلام اوا جون خوبی عزیزم من هر هفته بت سر میزنم البته هنوز هفته دومه گلم ممنونم اومدی و برام نظر گذاشتی رلستی من وبلا گم از پیکسی گرل بهbalabkhandvaredsho.blogfa.com انتقال پیدا کرد اما بعدا حتما حتما همون ادرسایی که الان تو وبلاگم هست رو می سازم راستی گلم برام بیای نظر بزاری …………………بای عزیزم

 78. نگار گفت:

  دوباره سلام گللللللللللللم خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  از فروغ جون و مریم جون بپرس ادرس سایتی رو که این شکلای قشنگ مشنگ رو میزاره برامون بنویسه تو نظ ها ممنون از لطفت گلللم

 79. سانیا گفت:

  man ziyad etelaei dar morde selena nadaram va esm va chand ta az axs ha sho az yek dost didam be khater hamin baraye man jadidan………………ava jon va baghiye bacheha momkene hichvaght in nazaro nakhonin ama in vazifeh ye mane ke tashakor konam pas……..mer30000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  • آوا گفت:

   سلاااااااااااااااام دوست گلم.
   مرسییییییییییییییییییییییییییییی عزیزم.
   خیلی بهم لطفیدی سانیا جونم:)

 80. سانیا گفت:

  khahesh mikonam azizam

 81. داش محمود گفت:

  ببخشید این ابجیمون چی کاره است .درضمن اخر شئونات اسلامی بود ما که نفهمیدیم موهاش چه رنگی

 82. sana گفت:

  عالی بود سلنا جوووووووووووووونننننننننننننننننن

 83. فرناز گفت:

  اوا جون می خوام عضو انجمنتون بشم

 84. فرناز گفت:

  عکساتون خــــــــــــــــــــیلی عالی بود.

 85. سارینا گفت:

  آوا جون خیلی وقته منتظر همچین ساییم کارت عالیههههههههههههههههههههه

 86. نگار212 گفت:

  سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم چطوری آواجون؟ اگه میسه عکسه آدم لامبرو هم بزار باسه؟

 87. puran گفت:

  مرسی عزیزم ببخشید اینکه نوشتی تمامی پست ها طبق شئونات اسلامی است یعنی دیگه امکان ف.یل.تر شدن سایتت نیست

 88. HeSsam گفت:

  سلام اوا جان چه جوری میتونم عضو انجمنتون بشم!

 89. فاطمه گفت:

  سلام خیلی عکس سلنا قشنگه من خیلی سلنا را دوست دارم

 90. سلــام چه وب خوشگلییییییی ! میشه عضو شد ؟

 91. حمیرا جون گفت:

  سلام خوبی میگما شنیدم سلی که بچه بوده خیلی زشت بوده عکسش داری برام بزاری؟